ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਧੁੰਦ / ਧੜ

ਧੁੰਦ / ਧੜ
ਧੁੰਦ / ਧੜ

ਧੁੰਦ / ਧੜ

ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਧੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਰ, ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ. ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਰੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਧੜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਧੁੰਦ / ਧੜ

ਧੁੰਦ / ਧੜ

ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਧੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਰ, ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ. ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਰੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਧੜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ