ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਣਨ

ਸਾਈਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
ਜਣਨ

ਸਾਈਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਸਾਈਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਹਿੰਸਕ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਸਾਈਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਣਨ

ਸਾਈਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਸਾਈਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਹਿੰਸਕ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਸਾਈਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ